Marc Conceptual

Facilitar una vida autònoma del nen /nena

L’objectiu : “ l’aprenentatge d’habilitats motrius i personals del nen /nena per facilitar una vida autònoma dins l’entorn natural, que aboqui al benestar de la familia atesa, atenent les necessitats i reptes particulars”.

El Pla de Treball depèn tant de la inclusió ineludible del desig vital del nen , com de contemplar la necessitat de la seva família, ja que l’assoliment dels objectius depèn de la inclusió de la mateixa.

Qualsevol nen i nena, aprèn del què fa les 24 hores del dia/nit els 365 dies l’any, tant per afevorir com per desafavorir l’aprenentatge motriu en aquest cas.

Per tant la familia prèn un paper importantíssim en l’aprenentatge de l’autonomia del seu fill. La nostra missió en aquest punt, també  és transferir el coneixement a la família perquè aquesta disposi d’eines i recursos necessaris que la facin sentir segura i capaç.

Perquè l’equip de professionals sigui operatiu, és primordial, al nostre entendre, la presa de consciència de que el saber propi és particular i limitat, i tant sols es construeix amb el saber de l’altre, exercici que es porta a terme amb les sessions clíniques i l’intercanvi del coneixement amb professionals tant interns com externs al centre.  Creiem i apostem per la formació continuada i la pràctica de la capacitat crítica.

Per això a l’hora de realitzar el pla d’acció: és necessari partir d’una anàlisi global de la situació del nen ( que s’ha d’entendre com a constituïda per diversos factors tots importants i determinants); que tingui en compte no només les manifestacions degudes a la lesió neurològica, sinó, totes les interpretacions personals, familiars i socials que se li adjudiquen i les emocions que desencadenen les mateixes que són determinants per el compliment i resultat del tractament.

Per tant, creiem que és fonamental l’estudi d’aquests  factors i l’adequació de les pautes de neurorehabilitació al mateix. Éxit o fracàs derivaran de l’ ajust entre el pla de treball i la idiosincràsia de la família a la que va dirigit. Per això, és fonamental que sigui la pràctica concreta de la rehabilitació, la que confirmi o refusi la correcció dels lineaments rebuts pels especialistes provocant un feedback que permeti l’ ajust necessari.

Un altre punt en el qual ens fonamentem és el dirigit a la inclusió del nen amb lesió cerebral en tots els camps del seu entorn natural. Aquesta inclusió es fa directament en la experiència diària d’aquest nen/a dintre de l’ espai escolar - la relació amb la seva tutor/a, els seus companys de classe tant a dins de l’aula com al pati, i dins de la comunitat escolar en general-, la seva inclusió al seu barri i en els espais que aquest li ofereixen - físics o de relació tal com: places, esplais, bars, biblioteques, ludoteques, etc-,  unint la nostra feina a la realitzada des d’ altres departaments que aposten clarament per la inclusió d’ aquest i d’altres col·lectius que no s’ajusten a uns paràmetres establerts.