ERGONOMIA i ESCOLA

HIGIENE DE LA POSTURA DINS L’AULA

Tots els nens i nenes d’una mateixa aula són diferents en alçada. Això passa a la majoria de les escoles del món. Totes les taules i cadires d’una mateixa aula són iguals o molt semblants en quan a alçada. Això passa a la majoria de les escoles del sud d’Europa.
Hi ha un 15% dels nens i nenes que durant la seva vida escolar, no toquen de peus a terra quan estan asseguts a les cadires de les aules. És per aquesta raó que hem dissenyat i patentat SIT UP: l’ALÇA, una alça reposapeus, regulable en alçada i amplada, plegable i que s’integra al mobiliari escolar, amb l’objectiu de millorar el benestar dels alumnes fent adaptable el mobiliari escolar en l’edat de creixença física dels alumnes, així com donar la possibilitat als alumnes d’aprendre a conèixer el seu cos, a cuidar-lo a fer-se’n responsables i a estimar-lo.

Creem i aconstem el coneixement dins l’entorn escolar, omplim un buit cap a la salut i benestar de l’alumne dins l’aula. La posada en escena del Programa d’Higiene de la Postura dins l’Aula, té diferents ritmes d’implementació que s’ajusten a la realitat de cada territori.

Oferim 3 processos que poden implementar-se junts o per separat.

  1. SENSIBILITZACIÓ SIMPLE i DIRECTA
    Es proposa una campanya de sensibització amb missatges clars a través de cartelleria. S’aconsegueix incidir d’una manera continuada dins l’aula.
  2. TRANFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT PRESENCIAL
    Els professionals d’Ergonomia i Escola es desplacen físicament a l’escola amb l’objectiu de transferir el coneixement tant als pares i mares sensibles a aquesta millora per als seus fills com a transferir el coneixement a tot l’equip docent en el marc del claustre de professors i transferir el coneixement als nens i nenes dins l’aula amb el tutor del grup. Finalment, es fa la detecció dels alumnes sensibles a utilitzar SITUP l’Alça.
  3. SITUP L’ALÇA
    Vinculat a la transferència del coneixement, ditribuim, col.loquem i fem el seguiment del Programa d’Higiene de la Postura dins l’Aula durant el curs de la implementació.